جمعه 06 اردیبهشت 1398
تقویم اجرایی PT
کد : F-PT-02/1
تاریخ به روز آوری : 1397/06/21
شماره به روز آوری : 17
ردیف نام گروه آزمایشگاه کد الگو عنوان الگو قلم PT
تاریخ
مهلت ثبت نام توزیع PT دریافت گزارش آزمون اعلام نتایج اولیه ارائه گزارش تحلیلی
هزینه (ریال) وضیعت
1 برق و الکترونیک PT-EL/93-01 سیم و کابل فشار ضعیف کابل فشار ضعیف 93/04/15 93/04/21-
93/05/19
93/04/21-
93/05/19
__ 93/06/23 __ پایان اجرای الگو
2 انگ فلزات گرانبها PT-HM/93-01 انگ فلزات گرانبها- طلا آلیاژهای طلا بدلیل محرمانه بودن ثبت نام صورت نگرفت 94/03/06-
94/03/16
94/03/07-
94/03/20
__ 94/06 __ پایان اجرای الگو
3 شیمی، پتروشیمی و
پلیمر
PT-CH/94-01 خواص مکانیکی پلاستیکها-
آزمون کشش
دمبل 94/05/05 94/06/06-07 94/06/16 __ 94/08 __ پایان اجرای الگو
4 آرایشی - بهداشتی PT-CO/94-01 خواص فیزیکی و شیمیایی
شامپو
شامپوی موی سر
غیر صدفی
94/11/10 1394/11/24-25 1394/12/02 __ 1395/02/06 4,460,000 پایان اجرای الگو
5 صنایع غذایی-کشاورزی PT-FA/93-01 فرآورده های لبنی - شیر شیر 94/11/10 1394/11/25
ساعت 13 الی 16
1394/11/29 94/12/25 95/02/11 2,850,000 پایان اجرای الگو
6 مکانیک و فلز شناسی-
خودرو ونیرو محرکه
PT-MC/94-01 خواص مکانیکی فلزات-
سختی ویکرز (HV30) و
برینل (HBW 2.5/187.5)
بلوک سختی
سنجی
94/11/10 1394/11/24-
1394/11/25
1394/11/27-1394/12/02 94/12/25 1395/02/25 شرکت در دو اندازه ده:3/560/000

شرکت در یک اندازه ده:2/550/000
پایان اجرای الگو
7 صنایع غذایی-کشاورزی PT-FA/94-01 اندازه گیری آفلاتوکسین و
اکراتوکسین در مواد غذایی
آرد برنج 1394/12/05 1394/12/11 1394/12/19 __ 1395/03/10 یک اندازه ده :
3/500/000
دواندازه ده :
5/500/000
پایان اجرای الگو
8 صنایع غذایی-کشاورزی کد قبلی:
PT-FA/94-04
کد جدید: FA-03
خواص شیمیایی روغن خوراکی روغن خوراکی
مایع
1395/06/20 1395/07/05 1395/07/19 __ 95/10/15 11/200/000 پایان اجرای الگو
9 کالیبراسیون کد قبلی:
PT-CA/94-02
کد جدید: CA-01
کالیبراسیون ابعادی-
میکرومتر
میکرومتر 1395/06/30 1395/07/10 حداکثر 2روز پس از دریافت
قلم آزمون مهارت
__ 95/11/30 4/600/000 پایان اجرای الگو
10 کالیبراسیون کد قبلی:
PT-CA/94-03
کد جدید: CA-03
کالیبراسیون دما- ترموکوپل ترموکوپل 1395/06/30 1395/07/24 حداکثر 2روز پس از دریافت قلم آزمون مهارت __ 1396/04/04 6/500/000 پایان اجرای الگو
11 شیمیایی و پلیمر کد قبلی:
PT-CH/95-01
کد جدید: CH-02
آزمون مهارت فرآورده های
نفتی - گازوئیل
گازوئیل 1395/06/20 26و1395/07/25 1395/08/04 __ 95/11/29 8/600/000 پایان اجرای الگو
12 شیمیایی و پلیمر کد قبلی:
PT-CH/95-02
کد جدید: CH-03
آزمون مهارت فرآورده های
نفتی - روغن موتور (گروه یک)
روغن موتور 1395/06/20 گروه یک : 11 و
1395/07/10
گروه یک:
95/07/19
__ 95/11/20 گروه یک : 11/500/000
گروه دو: 2/000/000
گروه سه : 3/000/000
شرکت همزمان در هر سه
گروه: 14/850/000
پایان اجرای الگو
13 شیمیایی و پلیمر CH-04 خواص مکانیکی پلاستیکها-
کشش
دمبل 1395/10/15 1395/11/23 1395/12/09 __ 1396/06/07 6/700/000 پایان اجرای الگو
14 شیمیایی و پلیمر CH-06 خواص مکانیکی پلاستیکها-
MFI
گرانول 1395/10/15 1395/11/23 1395/12/09 __ 1396/04/18 6/300/000 پایان اجرای الگو
15 شیمیایی و پلیمر CH-07 آزمون مهارت فرآورده های
نفتی - روغن موتور
(گروه دو و سه)
روغن موتور 1396/01/20 1396/01/26 1396/02/11 -- 1396/06/31 گروه دو: 2/000/000
گروه سه : 3/000/000
ارائه گزارش نهایی
16 برق و الکترونیک EL-02 سیم و کابل الکتریکی و ابعادی برش عرضی عایق
هادی مسی تک مفتولی(گروه
1) به طول 120 سانتی متر
1395/10/30 1396/02/23 حداکثر دو روز پس از تحویل
قلم به آزمایشگاه
__ 96/8/30 5/800/000 توزیع قلم pt
17 صنایع غذایی و کشاورزی MI-01 میکروبیولوژی- جستجوی
استافیلوکوکوس اورئوس
پودر لیوفیلیزه 1396/01/20 1396/04/11 1396/04/31 -- 96/06/31 3/900/000 ارائه گزارش نهایی
18 صنایع غذایی و کشاورزی FA-06 نوشیدنی ها- آزمون های
شیمیایی آبمیوه
آبمیوه 1396/10/15 1396/11/08 1396/11/25 -- بهار 97 7/500/000 ارائه گزارش نهایی
19 آرایشی بهداشتی CO-02 فرآورده های آرایشی بهداشتی-خواص شیمیایی شامپو شامپو 1396/12/14 1397/02/28 1397/06/11 -- شهریور 97 7500000 ارائه گزارش نهایی
تهیه کننده :کارشناس تضمین کیفیت تائید کننده : مدیر کیفی تصویب کننده : رئیس مرکز PT
اطلاع رسانی از تاریخ 96/12/07
الگوهای آزمون مهارت پیش رو
کد : F-PT-53/0
تاریخ به روز آوری : 96/12/07
شماره به روز آوری : 9
ردیف نام گروه آزمایشگاه کد الگو عنوان الگو قلم PT آغاز ثبت نام هزینه (ریال) زمان برگزاری مشتری شرکت کنندگان وضیعت
1 مکانیک و فلزشناسی-
خودرو و نیرومحرکه
MC-02 خواص مکانیکی فلزات- سختی سنجی
ویکرز (HV30)، برینل (HBW
2.5/187.5) و راکول (HRC)
بلوک سختی سنجی از آذرماه 96،
در سامانه PT
4500000 بهار 97 آزمایشگاههای متقاضی آزمایشگاههای همکار، آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده طبق 17025 اطلاع رسانی و ثبت نام
2 ساختمانی و معدنی BU-01 خواص فیزیکی سیمان سیمان از اردیبهشت ماه 97،
در سامانه PT
7000000 بهار 97 آزمایشگاههای
متقاضی
آزمایشگاههای همکار، آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده طبق 17025 برنامه ریزی اجرای الگو
3 آرایشی و بهداشتی CO-02 خواص فیزیکی و شیمیایی شامپو شامپو از اسفند ماه 96
در سامانه PT
7500000 بهار 97 آزمایشگاههای متقاضی آزمایشگاههای همکار، آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده طبق 17025 برنامه ریزی اجرای الگو
4 برق الکترونیک EL-03 سیم و کابل- خواص فیزیکی مکانیکی روکش آزمونه های دمبلی شکل
و کابل
از دی ماه 97،
در سامانه PT
7000000 بهار 98 آزمایشگاههای
متقاضی
آزمایشگاههای همکار، آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده طبق 17025 اطلاع رسانی و ثبت نام
5 صنایع غذایی و کشاورزی FA-09 غلات آرد گندم از تیر ماه 96
در سامانه PT
متعاقبا در سایت اعلام می شود تابستان 97 آزمایشگاههای متقاضی آزمایشگاههای همکار، آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده طبق 17025 برنامه ریزی اجرای الگو
تهیه کننده : الهام هاشمی شاد تائید کننده : بهجت ابراهیمی تصویب کننده : مریم جلیلی
آدرس: کرج،سازمان ملی استاندارد،پژوهشگاه استاندارد،پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی، مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن: 8-02632806031(داخلی 2786، ارتباط با مشتریان) فکس : 02632861210 ایمیل:pt@standard.ac.ir آدرس سایت: pt.standard.ac.ir
پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی
تلفن مستقیم: 3286113 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی، اتاق شماره 2
تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی می باشد