چهارشنبه 02 تیر 1400
تقویم اجرایی PT
کد : F-PT-02/1
تاریخ به روز آوری : 1399/12/27
شماره به روز آوری : 23
ردیف نام گروه آزمایشگاه کد الگو عنوان الگو قلم PT
تاریخ
مهلت ثبت نام توزیع PT دریافت گزارش آزمون اعلام نتایج اولیه ارائه گزارش تحلیلی
هزینه (ریال) وضیعت
1 برق و الکترونیک PT-EL/93-01 سیم و کابل فشار ضعیف کابل فشار ضعیف 93/04/15 93/04/21-
93/05/19
93/04/21-
93/05/19
__ 93/06/23 __ پایان اجرای الگو
2 انگ فلزات گرانبها PT-HM/93-01 انگ فلزات گرانبها- طلا آلیاژهای طلا بدلیل محرمانه بودن ثبت نام صورت نگرفت 94/03/06-
94/03/16
94/03/07-
94/03/20
__ 94/06 __ پایان اجرای الگو
3 شیمی، پتروشیمی و
پلیمر
PT-CH/94-01 خواص مکانیکی پلاستیکها-
آزمون کشش
دمبل 94/05/05 94/06/06-07 94/06/16 __ 94/08 __ پایان اجرای الگو
4 آرایشی - بهداشتی PT-CO/94-01 خواص فیزیکی و شیمیایی
شامپو
شامپوی موی سر
غیر صدفی
94/11/10 1394/11/24-25 1394/12/02 __ 1395/02/06 4,460,000 پایان اجرای الگو
5 صنایع غذایی-کشاورزی PT-FA/93-01 فرآورده های لبنی - شیر شیر 94/11/10 1394/11/25
ساعت 13 الی 16
1394/11/29 94/12/25 95/02/11 2,850,000 پایان اجرای الگو
6 مکانیک و فلز شناسی-
خودرو ونیرو محرکه
PT-MC/94-01 خواص مکانیکی فلزات-
سختی ویکرز (HV30) و
برینل (HBW 2.5/187.5)
بلوک سختی
سنجی
94/11/10 1394/11/24-
1394/11/25
1394/11/27-1394/12/02 94/12/25 1395/02/25 شرکت در دو اندازه ده:3/560/000

شرکت در یک اندازه ده:2/550/000
پایان اجرای الگو
7 صنایع غذایی-کشاورزی PT-FA/94-01 اندازه گیری آفلاتوکسین و
اکراتوکسین در مواد غذایی
آرد برنج 1394/12/05 1394/12/11 1394/12/19 __ 1395/03/10 یک اندازه ده :
3/500/000
دواندازه ده :
5/500/000
پایان اجرای الگو
8 صنایع غذایی-کشاورزی کد قبلی:
PT-FA/94-04
کد جدید: FA-03
خواص شیمیایی روغن خوراکی روغن خوراکی
مایع
1395/06/20 1395/07/05 1395/07/19 __ 95/10/15 11/200/000 پایان اجرای الگو
9 کالیبراسیون کد قبلی:
PT-CA/94-02
کد جدید: CA-02
کالیبراسیون ابعادی-
میکرومتر
میکرومتر 1395/06/30 1395/07/10 حداکثر 2روز پس از دریافت
قلم آزمون مهارت
__ 95/11/30 4/600/000 پایان اجرای الگو
10 کالیبراسیون کد قبلی:
PT-CA/94-03
کد جدید: CA-03
کالیبراسیون دما- ترموکوپل ترموکوپل 1395/06/30 1395/07/24 حداکثر 2روز پس از دریافت قلم آزمون مهارت __ 1396/04/04 6/500/000 پایان اجرای الگو
11 شیمیایی و پلیمر کد قبلی:
PT-CH/95-01
کد جدید: CH-02
آزمون مهارت فرآورده های
نفتی - گازوئیل
گازوئیل 1395/06/20 26و1395/07/25 1395/08/04 __ 95/11/29 8/600/000 پایان اجرای الگو
12 شیمیایی و پلیمر کد قبلی:
PT-CH/95-02
کد جدید: CH-03
آزمون مهارت فرآورده های
نفتی - روغن موتور (گروه یک)
روغن موتور 1395/06/20 گروه یک : 11 و
1395/07/10
گروه یک:
95/07/19
__ 95/11/20 گروه یک : 11/500/000
گروه دو: 2/000/000
گروه سه : 3/000/000
شرکت همزمان در هر سه
گروه: 14/850/000
پایان اجرای الگو
13 شیمیایی و پلیمر CH-04 خواص مکانیکی پلاستیکها-
کشش
دمبل 1395/10/15 1395/11/23 1395/12/09 __ 1396/06/07 6/700/000 پایان اجرای الگو
14 شیمیایی و پلیمر CH-06 خواص مکانیکی پلاستیکها-
MFI
گرانول 1395/10/15 1395/11/23 1395/12/09 __ 1396/04/18 6/300/000 پایان اجرای الگو
15 شیمیایی و پلیمر CH-07 آزمون مهارت فرآورده های
نفتی - روغن موتور
(گروه دو و سه)
روغن موتور 1396/01/20 1396/01/26 1396/02/11 -- 1396/06/31 گروه دو: 2/000/000
گروه سه : 3/000/000
پایان اجرای الگو
16 برق و الکترونیک EL-02 سیم و کابل الکتریکی و ابعادی برش عرضی عایق
هادی مسی تک مفتولی(گروه
1) به طول 120 سانتی متر
1395/10/30 1396/02/23 حداکثر دو روز پس از تحویل
قلم به آزمایشگاه
__ 96/8/30 5/800/000 پایان اجرای الگو
17 صنایع غذایی و کشاورزی MI-01 میکروبیولوژی- جستجوی
استافیلوکوکوس اورئوس
پودر لیوفیلیزه 1396/01/20 1396/04/11 1396/04/31 -- 96/06/31 3/900/000 پایان اجرای الگو
18 صنایع غذایی و کشاورزی FA-06 نوشیدنی ها- آزمون های
شیمیایی آبمیوه
آب سیب 1396/10/15 هفته اول بهمن96 1396/11/24 -- 1397/01/31 7/500/000 پایان اجرای الگو
19 ساختمانی و معدنی BU-01 خواص فیزیکی سیمان سیمان 1397/03/21 1397/04/30 1397/06/01 -- 1397/09/22 7000000 پایان اجرای الگو
20 مکانیک و فلزشناسی-
خودرو و نیرومحرکه
MC-02 خواص مکانیکی فلزات- سختی
سنجی ویکرز (HV30)، برینل
(HBW 2.5/187.5) و راکول
(HRC)
بلوک سختی سنجی 1397/04/08 1397/04/23 1397/04/25 -- 1397/07/30 هزینه شرکت در سه
اندازه ده:4,500,000
هزینه شرکت در دو
اندازه ده:4,000,000
هزینه شرکت در یک
اندازه ده:3,500,000
پایان اجرای الگو
21 آرایشی بهداشتی CO-02 خواص فیزیکی و شیمیایی شامپو شامپو 1397/02/28 1397/02/29 1397/03/10 -- 1397/05/20 7500000 پایان اجرای الگو
22 صنایع غذایی و کشاورزی FA-09 صنایع غذایی و کشاورزي- غلات و
فرآورده هاي آن- آرد گندم
آرد گندم 1397/08/23 1397/09/17 1397/09/28 -- 1397/12/13 7000000 پایان اجرای الگو
23 برق الکترونیک EL-03 سیم و کابل الکتریکی و ابعادی آزمونه های دمبلی شکل و روکش کابل 97/12/15 98/02/21 98/03/11 --- 98/04/31 7/000/000 پایان اجرای الگو
24 مکانیک و فلزشناسی- خودرو و نیرومحرکه MC-03 اندازه گیری عناصر به روش
طیف سنجی نشر اتمی
(کوانتومتری)
قرص فلزی 1398/07/20 1398/08/18 1398/09/09 -- 1398/10/30 7/000/000 پایان اجرای الگو
25 صنایع شیمی، پتروشیمی و پلیمر CH- 08 فرآورده های نفتی - روغن موتور روغن موتور 97/10/03 98/10/07 98/10/18 --- اردیبهشت ماه 99 18/500/000 ارائه گزارش نهایی
26 صنایع غذایی و کشاورزی FA-07 صنایع غذایی و کشاورزی
اندازه گیری آفلاتوکسین در مواد
غذایی
آرد ذرت 1398/12/10 1398/12/13 1398/12/27 -- خرداد 99 15/000/000 پایان اجرای الگو
27 صنایع غذایی و کشاورزی FA-10 غلات و فرآورده هاي آن- آرد گندم آرد گندم 99/10/06 99/10/30 99/11/13 --- اسفند ماه 99 12/000/000 پایان اجرای الگو
28 شیمیایی و پلیمر CH-11 خواص مکانیکی پلاستیکها- کشش دمبل 1399/10/13 تیر ماه 1400 -- -- تیر 1400 16/000/000 آماده سازی اقلامPT
29 میکروبیولوژی MI-02 میکروبیولوژی پودر لیوفیلیزه 99/11/15 99/12/04 99/12/20 --- خرداد 1400 16/000/000 ارائه گزارش نهایی
تهیه کننده :مهندس الهام هاشمی شاد تائید کننده : مهندس نرگس شهرودی تصویب کننده : دکتر مریم جلیلی
اطلاع رسانی از تاریخ 98/02/01
الگوهای آزمون مهارت پیش رو
کد : F-PT-53/0
تاریخ به روز آوری : 99/12/27
شماره به روز آوری : 16
ردیف نام گروه آزمایشگاه کد الگو عنوان الگو قلم PT آغاز ثبت نام هزینه (ریال) زمان برگزاری مشتری شرکت کنندگان وضیعت
1
2
تهیه کننده : نرگس شهرودی تائید کننده : نرگس شهرودی - الهام هاشمی شاد تصویب کننده : مریم جلیلی
آدرس:کرج،سازمان ملی استاندارد،پژوهشگاه استاندارد،پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن: 8-02632806031(داخلی 2786، ارتباط با مشتریان) فکس : 02632861210 ایمیل:pt@standard.ac.ir آدرس سایت: pt.standard.ac.ir
پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
تلفن مستقیم: 3286113 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد