یکشنبه 31 تیر 1403
تقویم آزمون مهارت در سال 1403
کد : F-PT-53/0
تاریخ به روز آوری : 1403/02/08
شماره به روز آوری : 30
ردیف نام گروه آزمایشگاه کد الگو عنوان الگو قلم PT آغاز ثبت نام هزینه (ریال) مشتری شرکت کنندگان وضیعت
1 اندازه شناسی و اوزان CA-01 کالیبراسیون جرم وزنه F2 1403/02/23 88000000 - آزمایشگاه های دارای توانایی انجام آزمون اطلاع رسانی و ثبت نام
2 صنایع غذایی و کشاورزی FA-11 فرآورده های لبنی- شیر شیر 1403/01/16 - - آزمایشگاه های دارای توانایی انجام آزمون اطلاع رسانی و ثبت نام
3 صنایع غذایی و کشاورزی FA-12 اندازه گیری آفلاتوکسین در غلات غلات 1403/01/16 47000000 - آزمایشگاه های دارای توانایی انجام آزمون اطلاع رسانی و ثبت نام
4 صنایع غذایی و کشاورزی FA-17 صنایع غذایی و کشاورزی- غلات و فرآورده های آن- آرد گندم غلات 1403/02/23 43000000 - آزمایشگاه های دارای توانایی انجام آزمون اطلاع رسانی و ثبت نام
5 شیمی و پتروشیمی CH-14 فرآورده ای نفتی-روغن پایه روغن پایه 1403/02/23 100000000 - آزمایشگاه های دارای توانایی انجام آزمون اطلاع رسانی و ثبت نام
6 ساختمانی و معدنی BU-02 خواص فیزیکی سیمان سیمان 1403/03/19 - - آزمایشگاه های دارای توانایی انجام آزمون اطلاع رسانی و ثبت نام
7 صنایع غذایی و کشاورزی FA-18 نوشیدنیها-آزمونهای شیمیایی آبمیوه آبمیوه 1403/02/23 49000000 - آزمایشگاه های دارای توانایی انجام آزمون اطلاع رسانی و ثبت نام
8 صنایع آرایشی و بهداشتی CO-03 فرآورده های آرایشی و بهداشتی - خواص شیمیایی شامپو شامپو 1403/01/16 60000000 - آزمایشگاه های دارای توانایی انجام آزمون اطلاع رسانی و ثبت نام
9 شیمی و پتروشیمی CH-13 فرآورده های نفتی- هیدروکربن هیدروکربن 1402/07/18 - - آزمایشگاه های دارای توانایی انجام آزمون صدور گزارش نهایی
10 صنایع غذایی و کشاورزی FA-14 روغن های خوراکی روغن خوراکی 1402/07/18 - - آزمایشگاه های دارای توانایی انجام آزمون صدور گزارش نهایی
تهیه کننده : اکرم عزیزی تائید کننده : الهام هاشمی شاد - هدی آل علی تصویب کننده : دکتر نسیم نایب پاشایی

فهرست آزمون های مهارت اجرا شده در مرکز آزمون مهارت
کد : F-PT-02/1
تاریخ به روز آوری : 1402/10/23
شماره به روز آوری : 29
ردیف نام گروه آزمایشگاه کد الگو عنوان الگو قلم PT
تاریخ
مهلت ثبت نام توزیع PT دریافت گزارش آزمون اعلام نتایج اولیه ارائه گزارش تحلیلی
هزینه (ریال) وضعیت
1 برق و الکترونیک PT-EL/93-01 سیم و کابل کابل فشار ضعیف 93/04/15 93/04/21-
93/05/19
93/04/21-
93/05/19
__ 93/06/23 __ پایان اجرای الگو
2 انگ فلزات گرانبها PT-HM/93-01 انگ فلزات گرانبها- طلا آلیاژهای طلا بدلیل محرمانه بودن ثبت نام صورت نگرفت 94/03/06-
94/03/16
94/03/07-
94/03/20
__ 94/06 __ پایان اجرای الگو
3 شیمی، پتروشیمی و
پلیمر
PT-CH/94-01 خواص مکانیکی پلاستیکها-
آزمون کشش
دمبل 94/05/05 94/06/06-07 94/06/16 __ 94/08 __ پایان اجرای الگو
4 آرایشی - بهداشتی PT-CO/94-01 خواص فیزیکی و شیمیایی
شامپو
شامپوی موی سر
غیر صدفی
94/11/10 1394/11/24-25 1394/12/02 __ 1395/02/06 - پایان اجرای الگو
5 صنایع غذایی-کشاورزی PT-FA/93-01 فرآورده های لبنی - شیر شیر 94/11/10 1394/11/25
ساعت 13 الی 16
1394/11/29 94/12/25 95/02/11 - پایان اجرای الگو
6 مکانیک و فلز شناسی-
خودرو ونیرو محرکه
PT-MC/94-01 خواص مکانیکی فلزات-
سختی ویکرز (HV30) و
برینل (HBW 2.5/187.5)
بلوک سختی
سنجی
94/11/10 1394/11/24-
1394/11/25
1394/11/27-1394/12/02 94/12/25 1395/02/25 -

-
پایان اجرای الگو
7 صنایع غذایی-کشاورزی PT-FA/94-01 اندازه گیری آفلاتوکسین و
اکراتوکسین در مواد غذایی
آرد برنج 1394/12/05 1394/12/11 1394/12/19 __ 1395/03/10 - - پایان اجرای الگو
8 صنایع غذایی-کشاورزی کد قبلی:
PT-FA/94-04
کد جدید: FA-03
خواص شیمیایی روغن خوراکی روغن خوراکی
مایع
1395/06/20 1395/07/05 1395/07/19 __ 95/10/15 - پایان اجرای الگو
9 کالیبراسیون کد قبلی:
PT-CA/94-02
کد جدید: CA-02
کالیبراسیون ابعادی-
میکرومتر
میکرومتر 1395/06/30 1395/07/10 حداکثر 2روز پس از دریافت
قلم آزمون مهارت
__ 95/11/30 - پایان اجرای الگو
10 کالیبراسیون کد قبلی:
PT-CA/94-03
کد جدید: CA-03
کالیبراسیون دما- ترموکوپل ترموکوپل 1395/06/30 1395/07/24 حداکثر 2روز پس از دریافت قلم آزمون مهارت __ 1396/04/04 - پایان اجرای الگو
11 شیمیایی و پلیمر کد قبلی:
PT-CH/95-01
کد جدید: CH-02
آزمون مهارت فرآورده های
نفتی - گازوئیل
گازوئیل 1395/06/20 26و1395/07/25 1395/08/04 __ 95/11/29 - پایان اجرای الگو
12 شیمیایی و پلیمر کد قبلی:
PT-CH/95-02
کد جدید: CH-03
آزمون مهارت فرآورده های
نفتی - روغن موتور (گروه یک)
روغن موتور 1395/06/20 گروه یک : 11 و
1395/07/10
گروه یک:
95/07/19
__ 95/11/20 - پایان اجرای الگو
13 شیمیایی و پلیمر CH-04 خواص مکانیکی پلاستیکها-
کشش
دمبل 1395/10/15 1395/11/23 1395/12/09 __ 1396/06/07 - پایان اجرای الگو
14 شیمیایی و پلیمر CH-06 خواص مکانیکی پلاستیکها-
MFI
گرانول 1395/10/15 1395/11/23 1395/12/09 __ 1396/04/18 - پایان اجرای الگو
15 شیمیایی و پلیمر CH-07 آزمون مهارت فرآورده های
نفتی - روغن موتور
(گروه دو و سه)
روغن موتور 1396/01/20 1396/01/26 1396/02/11 -- 1396/06/31 - پایان اجرای الگو
16 برق و الکترونیک EL-02 سیم و کابل الکتریکی و ابعادی برش عرضی عایق
هادی مسی تک مفتولی(گروه
1) به طول 120 سانتی متر
1395/10/30 1396/02/23 حداکثر دو روز پس از تحویل
قلم به آزمایشگاه
__ 96/8/30 - پایان اجرای الگو
17 صنایع غذایی و کشاورزی MI-01 میکروبیولوژی- جستجوی
استافیلوکوکوس اورئوس
پودر لیوفیلیزه 1396/01/20 1396/04/11 1396/04/31 -- 96/06/31 - پایان اجرای الگو
18 صنایع غذایی و کشاورزی FA-06 نوشیدنی ها- آزمون های
شیمیایی آبمیوه
آب سیب 1396/10/15 هفته اول بهمن96 1396/11/24 -- 1397/01/31 - پایان اجرای الگو
19 ساختمانی و معدنی BU-01 خواص فیزیکی سیمان سیمان 1397/03/21 1397/04/30 1397/06/01 -- 1397/09/22 - پایان اجرای الگو
20 مکانیک و فلزشناسی-
خودرو و نیرومحرکه
MC-02 خواص مکانیکی فلزات- سختی
سنجی ویکرز (HV30)، برینل
(HBW 2.5/187.5) و راکول
(HRC)
بلوک سختی سنجی 1397/04/08 1397/04/23 1397/04/25 -- 1397/07/30 - پایان اجرای الگو
21 آرایشی بهداشتی CO-02 خواص فیزیکی و شیمیایی شامپو شامپو 1397/02/28 1397/02/29 1397/03/10 -- 1397/05/20 - پایان اجرای الگو
22 صنایع غذایی و کشاورزی FA-09 صنایع غذایی و کشاورزي- غلات و
فرآورده هاي آن- آرد گندم
آرد گندم 1397/08/23 1397/09/17 1397/09/28 -- 1397/12/13 - پایان اجرای الگو
23 برق الکترونیک EL-03 سیم و کابل الکتریکی و ابعادی آزمونه های دمبلی شکل و روکش کابل 97/12/15 98/02/21 98/03/11 --- 98/04/31 - پایان اجرای الگو
24 مکانیک و فلزشناسی- خودرو و نیرومحرکه MC-03 اندازه گیری عناصر به روش
طیف سنجی نشر اتمی
(کوانتومتری)
قرص فلزی 1398/07/20 1398/08/18 1398/09/09 -- 1398/10/30 - پایان اجرای الگو
25 صنایع شیمی، پتروشیمی و پلیمر CH- 08 فرآورده های نفتی - روغن موتور روغن موتور 97/10/03 98/10/07 98/10/18 --- اردیبهشت ماه 99 - ارائه گزارش نهایی
26 صنایع غذایی و کشاورزی FA-07 صنایع غذایی و کشاورزی
اندازه گیری آفلاتوکسین در مواد
غذایی
آرد ذرت 1398/12/10 1398/12/13 1398/12/27 -- خرداد 99 - پایان اجرای الگو
27 صنایع غذایی و کشاورزی FA-05 صنایع غذایی و کشاورزی -اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی آرد برنج 1399/04/31 99/5/25 99/6/04 --- مهر 99 - پایان اجرای الگو
28 صنایع غذایی و کشاورزی FA-08 نوشیدنی ها- آزمون های
شیمیایی آبمیوه
آبمیوه 1399/08/28 99/9/30 1399/10/13 -- اسفند 99 - پایان اجرای الگو
29 شیمیایی و پلیمر CH-10 فرآورده های نفتی- هیدروکربن هیدروکربن 1399/07/16 99/8/17 1399/08/28 دی 99 بهمن 99 - پایان اجرای الگو
30 صنایع غذایی و کشاورزی FA-10 غلات و
فرآورده هاي آن- آرد گندم
آرد گندم 1399/10/06 1399/10/30 1399/11/13 --- اسفند 99 - پایان اجرای الگو
31 میکروبیولوژی MI-02 غلات و
میکروبیولوژی
پودر لیوفیلیزه 1399/11/15 1399/12/04 1399/12/20 --- خرداد 1400 - پایان اجرای الگو
32 شیمیایی و پلیمر CH-11 خواص مکانیکی پلاستیکها-
کشش
دمبل 1399/10/13 اردیبهشت 1400 --- --- تیر 1400 - پایان اجرای الگو
33 صنایع غذایی و کشاورزی FA-15 نوشیدنی ها- آزمون های
شیمیایی آبمیوه
آب میوه 1400/07/10 1400/11/10 1400/11/23 --- اردیبهشت 1401 - پایان اجرای الگو
34 صنایع غذایی و کشاورزی FA-16 غلات و
غلات و فرآورده های آن- آرد گندم
آرد گندم 1400/12/10 1401/01/27 1401/02/20 --- تیر 1401 - - پایان اجرای الگو
35 صنایع غذایی و کشاورزی FA-13 اندازه گیری فلزات سنگین در مواد
غذایی
آرد برنچ 1401/06/21 1401/06/21 1401/06/30 --- 1401/10/06 - پایان اجرای الگو
36 صنایع شیمی، پتروشیمی و پلیمر CH-12 فرآورده های نفتی-روغن فرموله شده روغن فرموله 1401/08/02 1401/08/02 1401/08/13 --- بهمن 1401 - پایان اجرای الگو
37 برق و الکترونیک EL-04 سیم و کابل- خواص مکانیکی
روکش
کابل و دمبل 1402/08/15 1402/08/20 1402/09/22 --- اسفند 1402 - ارائه گزارش نهایی
تهیه کننده :مهندس نرگس شهرودی تائید کننده : مهندس نرگس شهرودی تصویب کننده : دکتر نسیم نایب پاشایی
آدرس:کرج،سازمان ملی استاندارد،پژوهشگاه استاندارد،پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن: 8-02632806031(داخلی 2786، ارتباط با مشتریان) فکس : 02632861210 ایمیل:pt@standard.ac.ir آدرس سایت: pt.standard.ac.ir
پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
تلفن مستقیم: 3286113 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد