چهارشنبه 22 آبان 1398
تقویم اجرایی PT
کد : F-PT-02/1
تاریخ به روز آوری : 1398/04/01
شماره به روز آوری : 19
ردیف نام گروه آزمایشگاه کد الگو عنوان الگو قلم PT
تاریخ
مهلت ثبت نام توزیع PT دریافت گزارش آزمون اعلام نتایج اولیه ارائه گزارش تحلیلی
هزینه (ریال) وضیعت
1 برق و الکترونیک PT-EL/93-01 سیم و کابل فشار ضعیف کابل فشار ضعیف 93/04/15 93/04/21-
93/05/19
93/04/21-
93/05/19
__ 93/06/23 __ پایان اجرای الگو
2 انگ فلزات گرانبها PT-HM/93-01 انگ فلزات گرانبها- طلا آلیاژهای طلا بدلیل محرمانه بودن ثبت نام صورت نگرفت 94/03/06-
94/03/16
94/03/07-
94/03/20
__ 94/06 __ پایان اجرای الگو
3 شیمی، پتروشیمی و
پلیمر
PT-CH/94-01 خواص مکانیکی پلاستیکها-
آزمون کشش
دمبل 94/05/05 94/06/06-07 94/06/16 __ 94/08 __ پایان اجرای الگو
4 آرایشی - بهداشتی PT-CO/94-01 خواص فیزیکی و شیمیایی
شامپو
شامپوی موی سر
غیر صدفی
94/11/10 1394/11/24-25 1394/12/02 __ 1395/02/06 4,460,000 پایان اجرای الگو
5 صنایع غذایی-کشاورزی PT-FA/93-01 فرآورده های لبنی - شیر شیر 94/11/10 1394/11/25
ساعت 13 الی 16
1394/11/29 94/12/25 95/02/11 2,850,000 پایان اجرای الگو
6 مکانیک و فلز شناسی-
خودرو ونیرو محرکه
PT-MC/94-01 خواص مکانیکی فلزات-
سختی ویکرز (HV30) و
برینل (HBW 2.5/187.5)
بلوک سختی
سنجی
94/11/10 1394/11/24-
1394/11/25
1394/11/27-1394/12/02 94/12/25 1395/02/25 شرکت در دو اندازه ده:3/560/000

شرکت در یک اندازه ده:2/550/000
پایان اجرای الگو
7 صنایع غذایی-کشاورزی PT-FA/94-01 اندازه گیری آفلاتوکسین و
اکراتوکسین در مواد غذایی
آرد برنج 1394/12/05 1394/12/11 1394/12/19 __ 1395/03/10 یک اندازه ده :
3/500/000
دواندازه ده :
5/500/000
پایان اجرای الگو
8 صنایع غذایی-کشاورزی کد قبلی:
PT-FA/94-04
کد جدید: FA-03
خواص شیمیایی روغن خوراکی روغن خوراکی
مایع
1395/06/20 1395/07/05 1395/07/19 __ 95/10/15 11/200/000 پایان اجرای الگو
9 کالیبراسیون کد قبلی:
PT-CA/94-02
کد جدید: CA-02
کالیبراسیون ابعادی-
میکرومتر
میکرومتر 1395/06/30 1395/07/10 حداکثر 2روز پس از دریافت
قلم آزمون مهارت
__ 95/11/30 4/600/000 پایان اجرای الگو
10 کالیبراسیون کد قبلی:
PT-CA/94-03
کد جدید: CA-03
کالیبراسیون دما- ترموکوپل ترموکوپل 1395/06/30 1395/07/24 حداکثر 2روز پس از دریافت قلم آزمون مهارت __ 1396/04/04 6/500/000 پایان اجرای الگو
11 شیمیایی و پلیمر کد قبلی:
PT-CH/95-01
کد جدید: CH-02
آزمون مهارت فرآورده های
نفتی - گازوئیل
گازوئیل 1395/06/20 26و1395/07/25 1395/08/04 __ 95/11/29 8/600/000 پایان اجرای الگو
12 شیمیایی و پلیمر کد قبلی:
PT-CH/95-02
کد جدید: CH-03
آزمون مهارت فرآورده های
نفتی - روغن موتور (گروه یک)
روغن موتور 1395/06/20 گروه یک : 11 و
1395/07/10
گروه یک:
95/07/19
__ 95/11/20 گروه یک : 11/500/000
گروه دو: 2/000/000
گروه سه : 3/000/000
شرکت همزمان در هر سه
گروه: 14/850/000
پایان اجرای الگو
13 شیمیایی و پلیمر CH-04 خواص مکانیکی پلاستیکها-
کشش
دمبل 1395/10/15 1395/11/23 1395/12/09 __ 1396/06/07 6/700/000 پایان اجرای الگو
14 شیمیایی و پلیمر CH-06 خواص مکانیکی پلاستیکها-
MFI
گرانول 1395/10/15 1395/11/23 1395/12/09 __ 1396/04/18 6/300/000 پایان اجرای الگو
15 شیمیایی و پلیمر CH-07 آزمون مهارت فرآورده های
نفتی - روغن موتور
(گروه دو و سه)
روغن موتور 1396/01/20 1396/01/26 1396/02/11 -- 1396/06/31 گروه دو: 2/000/000
گروه سه : 3/000/000
پایان اجرای الگو
16 برق و الکترونیک EL-02 سیم و کابل الکتریکی و ابعادی برش عرضی عایق
هادی مسی تک مفتولی(گروه
1) به طول 120 سانتی متر
1395/10/30 1396/02/23 حداکثر دو روز پس از تحویل
قلم به آزمایشگاه
__ 96/8/30 5/800/000 پایان اجرای الگو
17 صنایع غذایی و کشاورزی MI-01 میکروبیولوژی- جستجوی
استافیلوکوکوس اورئوس
پودر لیوفیلیزه 1396/01/20 1396/04/11 1396/04/31 -- 96/06/31 3/900/000 پایان اجرای الگو
18 صنایع غذایی و کشاورزی FA-06 نوشیدنی ها- آزمون های
شیمیایی آبمیوه
آب سیب 1396/10/15 هفته اول بهمن96 1396/11/24 -- 1397/01/31 7/500/000 پایان اجرای الگو
19 ساختمانی و معدنی BU-01 خواص فیزیکی سیمان سیمان 1397/03/21 1397/04/30 1397/06/01 -- 1397/09/22 7000000 پایان اجرای الگو
20 مکانیک و فلزشناسی-
خودرو و نیرومحرکه
MC-02 خواص مکانیکی فلزات- سختی
سنجی ویکرز (HV30)، برینل
(HBW 2.5/187.5) و راکول
(HRC)
بلوک سختی سنجی 1397/04/08 1397/04/23 1397/04/25 -- 1397/07/30 هزینه شرکت در سه
اندازه ده:4,500,000
هزینه شرکت در دو
اندازه ده:4,000,000
هزینه شرکت در یک
اندازه ده:3,500,000
پایان اجرای الگو
21 آرایشی بهداشتی CO-02 خواص فیزیکی و شیمیایی شامپو شامپو 1397/02/28 1397/02/29 1397/03/10 -- 1397/05/20 7500000 پایان اجرای الگو
22 صنایع غذایی و کشاورزی FA-09 صنایع غذایی و کشاورزي- غلات و
فرآورده هاي آن- آرد گندم
آرد گندم 1397/08/23 1397/09/17 1397/09/28 -- 1397/12/13 7000000 پایان اجرای الگو
23 برق الکترونیک EL-03 سیم و کابل الکتریکی و ابعادی آزمونه های دمبلی شکل و روکش کابل 97/12/15 98/02/21 98/03/11 --- 98/04/31 7/000/000 دریافت گزارشات شرکت کنندگان
تهیه کننده :مهندس الهام هاشمی شاد تائید کننده : مهندس نرگس شهرودی تصویب کننده : دکتر مریم جلیلی
اطلاع رسانی از تاریخ 98/02/01
الگوهای آزمون مهارت پیش رو
کد : F-PT-53/0
تاریخ به روز آوری : 98/04/01
شماره به روز آوری : 11
ردیف نام گروه آزمایشگاه کد الگو عنوان الگو قلم PT آغاز ثبت نام هزینه (ریال) زمان برگزاری مشتری شرکت کنندگان وضیعت
1 مکانیک و فلزشناسی-
خودرو و نیرومحرکه
MC-03 اندازه گیری عناصر به روش طیف سنجی
نشر اتمی (کوانتومتری)
قرص فلزی از اردیبهشت ماه 98
در سامانه PT
متعاقبا در سایت
اعلام می شود
تابستان 98 آزمایشگاههای متقاضی آزمایشگاههای همکار، آزمایشگاههای تایید
صلاحیت شده طبق 17025
طراحی الگو
2 صنایع شیمی، پتروشیمی و
پلیمر
CH- 08 فرآورده های نفتی - روغن موتور روغن موتور از اردیبهشت ماه 98،
در سامانه PT
متعاقبا در سایت
اعلام می شود
پاییز 98 آزمایشگاههای
متقاضی
آزمایشگاههای همکار، آزمایشگاههای تایید
صلاحیت شده طبق 17025
طراحی الگو
3 صنایع غذایی و کشاورزی FA-07 اندازه گیری مایکوتوکسین ها در مواد
غذایی
آرد برنج از اردیبهشت ماه 98
در سامانه PT
متعاقبا در سایت
اعلام می شود
پاییز 98 آزمایشگاههای متقاضی آزمایشگاههای همکار، آزمایشگاههای تایید
صلاحیت شده طبق 17025
طراحی الگو
تهیه کننده : الهام هاشمی شاد تائید کننده : نرگس شهرودی تصویب کننده : مریم جلیلی
آدرس: کرج،سازمان ملی استاندارد،پژوهشگاه استاندارد،پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی، مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن: 8-02632806031(داخلی 2786، ارتباط با مشتریان) فکس : 02632861210 ایمیل:pt@standard.ac.ir آدرس سایت: pt.standard.ac.ir
پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
تلفن مستقیم: 3286113 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد