یکشنبه 31 تیر 1403
گزارشات الگو های اجرا شده در مرکز آزمون مهارت استاندارد
تاریخ به روز آوری : 1401/06/10
شماره به روز آوری : 15
ردیف نام الگو زمان اجرا مدارک راهنما کد گزارش تحلیلی نهایی گزارش نظرسنجی
1 آزمون مهارت سیم و کابل با کد PT-EL/93-01 تابستان 93 اطلاعات الگو
 • R-PT-93-21/1
 • نتایج نظرسنجی مرحله اول
 • نتایج نظرسنجی مرحله دوم
2 آزمون مهارت انگ فلزات گرانبها - طلا با کد PT-HM/93-01 بهار و تابستان 94 اطلاعات الگو
 • R-PT-94-01/0
 • به دلیل برگزاری این الگو به صورت Blind، نظرسنجی انجام نمی گیرد.
3 آزمون مهارت تعین خواص مکانیکی پلاستیک ها - آزمون کشش با کد PT-CH/94-01 تابستان و پاییز 94 اطلاعات الگو
 • R-PT-94-02/0
 • نتایج نظرسنجی مرحله اول
 • نتایج نظرسنجی مرحله دوم
4 آزمون فرآورده های لبنی - شیر با کد PT-FA/93-01 زمستان 94 اطلاعات الگو
 • R-PT-94- 03
 • نتایج نظرسنجی
5 آزمون مهارت شوینده-خواص فیزیکی و شیمیایی شامپو
با کدPT-CO/94-01
زمستان 94 اطلاعات الگو
 • R-PT-94- 05
 • نتایج نظرسنجی
6 آزمون خواص مکانیکی فلزات- سختی سنجی ویکرز (HV30)
و برینل (HBW 2.5/187.5)
با کد PT-MC/94-01
زمستان 94 اطلاعات الگو
 • R-PT-94- 04
 • نتایج نظرسنجی
7 آزمون اندازه گیری آفلاتوکسین و اکراتوکسین در مواد غذایی
با کد PT-FA/94-01
زمستان 94 و بهار 95 اطلاعات الگو
 • R-PT-95- 01
 • نتایج نظرسنجی
8 آزمون مهارت صنایع غذایی و کشاورزی- روغن های خوراکی با کد PT-FA/94-04 پاییز 95 اطلاعات الگو
 • 1/R-G-FA- 03
 • نتایج نظرسنجی
9 آزمون مهارت فرآورده های نفتی- روغن موتور (گروه 1) با کد CH-03 پاییز و زمستان 95 اطلاعات الگو
 • R-G-CH- 03/0
 • نتایج نظرسنجی
10 آزمون مهارت کالیبراسیون میکرومتر با کد PT-CA/94-02 پاییز و زمستان 95 اطلاعات الگو
 • R-GA-CA- 02/0
 • نتایج نظرسنجی
11 آزمون مهارت الگوی فرآورده های نفتی- گازوئیل
PT-CH/95-01
پاییز 95 اطلاعات الگو
 • R-G-CH-02/0
 • نتایج نظرسنجی
12 آزمون مهارت کالیبراسیون ترموکوپل با کد
PT-CA/94-03
پاییز و زمستان 95 اطلاعات الگو
 • R-G-CA-03/0
 • نتایج نظرسنجی
13 آزمون مهارت خواص مکانیکی پلاستیکها- MFR با کد
CH-06
زمستان 95 اطلاعات الگو
 • R-G-CH-06/0
 • نتایج نظرسنجی
14 آزمون مهارت خواص مکانیکی پلاستیکها-کشش با کد
CH-04
زمستان 95 اطلاعات الگو
 • R-G-CH-04/0
 • نتایج نظرسنجی
15 آزمون مهارت فرآورده های نفتی - روغن موتور (گروه2)
CH-07
بهار 96 اطلاعات الگو
 • R-G-CH-07/0
 • نتایج نظرسنجی
16 آزمون مهارت سیم و کابل- الکتریکی و ابعادی با کد
EL-02
بهار و تابستان 96 اطلاعات الگو
 • R-G-EL-02/0
 • نتایج نظرسنجی
17 آزمون مهارت میکروبیولوژی- جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس
MI-01
تابستان 96 اطلاعات الگو
 • R-G-MI-01/0
 • نتایج نظرسنجی
18 نوشیدنی ها - آزمونهای شیمیایی آب میوه
FA-06
زمستان 96 اطلاعات الگو
 • R-G-FA-06/0
 • نتایج نظرسنجی
19 خواص فیزیکی سیمان
BU-01
تابستان 97 اطلاعات الگو
 • R-G-BU-01/0 
 • نتایج نظرسنجی
20 خواص مکانیکی فلزات- سختی
سنجی ویکرز (HV30)، برینل
(HBW 2.5/187.5) و راکول
(HRC)
MC-02
تابستان 97 اطلاعات الگو
 • R-G-MC-02/0 
 • نتایج نظرسنجی
21 خواص فیزیکی و شیمیایی شامپو
CO-02
بهار 97 اطلاعات الگو
 • R-G-CO-02/0  
 • نتایج نظرسنجی
22 صنایع غذایی و کشاورزي- غلات
و فرآورده هاي آن- آرد گندم
FA-09
بهار 97 اطلاعات الگو
 • R-G-FA-09/0 
 • نتایج نظرسنجی
23 سیم و کابل- خواص مکانیکی روکش
EL-03
بهار 98 اطلاعات الگو
 • RG-EL-03/0  
 • تاریخ ارائه گزارش نظرسنجی-
  مرداد ماه 98 
24 مکانیک و فلزشناسی - کوانتومتری فولاد کم آلیاژ
MC-03
پاییز 98 اطلاعات الگو
 • RG-MC-03/0
 • نتایج نظرسنجی
25 آزمون مهارت فرآورده های نفتی - روغن موتور
CH-08
زمستان 98 اطلاعات الگو
 • RG-CH-08/0
 • نتایج نظرسنجی
26 صنایع غذایی و کشاورزی -اندازه گیری
آفلاتوکسین در مواد غذایی
FA-07
زمستان 98 اطلاعات الگو
 • RG-FA-07/0
 • نتایج نظرسنجی
27 فرآورده های نفتی-هیدروکربن
CH-10
پاییز 99 اطلاعات الگو
 • RG-CH-10/0
 • نتایج نظرسنجی
28 نوشیدنی ها- آزمون های شیمیایی آبمیوه
FA-08
زمستان 99 اطلاعات الگو
 • RG-FA-08/0
 • نتایج نظرسنجی
29 میکروبیولوژی- شمارش کلی میکروارگانیسم ها در دمای 30 درجه سلسیوس
MI-02
زمستان 99 اطلاعات الگو
 • RG-MI-02/0
 • نتایج نظرسنجی
30 صنایع غذایی و کشاورزي- غلات و فرآورده هاي آن- آرد گندم
FA-10
زمستان 99 اطلاعات الگو
 • R-G-FA-10
 • نتایج نظرسنجی
31 صنایع غذایی و کشاورزی- اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی (آرد برنج)
FA-05
تابستان 99 اطلاعات الگو
 • R-G-FA-05
 • نتایج نظرسنجی
32 خواص مکانیکی پلاستیکها- کشش
CH-11
تابستان 1400 اطلاعات الگو
 • R-G-CH-11
 • نتایج نظرسنجی
33 نوشیدنی ها- آزمون های شیمیایی آبمیوه
FA-15
تابستان 1400 اطلاعات الگو
 • R-G-FA-15
 • نتایج نظرسنجی
34 غلات و فرآورده های آن- آرد گندم
FA-16
بهار 1401 اطلاعات الگو
 • R-G-FA-16
 • نتایج نظرسنجی
پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
تلفن مستقیم: 3286113 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد