سه شنبه 01 مرداد 1398

اصول رازداری:

تمامی اطلاعات دریافتی از آزمایشگاه ها که شامل اطلاعات عمومی مشارکت کنندگان و داده های مراحل انجام آزمون مهارت ، اطلاعات ارایه شده توسط مشارکت کنندگان ، رتبه یا وضعیت نهایی شرکت کننده در آزمون، محرمانه تلقی می شود و مطابق مقررات رازداری مرکز آزمون مهارت با آن رفتار می شود. این اطلاعات در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار نمی گیرد، مگر با اطلاع قبلی و کتبی مشارکت کنندگان. بدیهی است مشارکت کنندگان خود می توانند نتایج شرکت در آزمون مهارت را به مراجع قانونی ، نهادهایی که آزمایشگاه را به رسمیت می شناسند و نهاد تایید کننده صلاحیت آزمایشگاه یا سایر مراجع ارایه کنند.

تمامی اطلاعات دریافتی از آزمایشگاه ها که شامل اطلاعات عمومی مشارکت کنندگان و داده های مراحل انجام آزمون مهارت ، اطلاعات ارایه شده توسط مشارکت کنندگان ، رتبه یا وضعیت نهایی شرکت کننده در آزمون، محرمانه تلقی می شود و مطابق مقررات رازداری مرکز آزمون مهارت با آن رفتار می شود. این اطلاعات در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار نمی گیرد، مگر با اطلاع قبلی و کتبی مشارکت کنندگان. بدیهی است مشارکت کنندگان خود می توانند نتایج شرکت در آزمون مهارت را به مراجع قانونی ، نهادهایی که آزمایشگاه را به رسمیت می شناسند و نهاد تایید کننده صلاحیت آزمایشگاه یا سایر مراجع ارایه کنند.
اطلاعات مشارکت کنندگان در آزمونها در اختیار سایر مشارکت کنندگان نیز قرار نمی گیرد .
قابل ذکر است طبق الزامات استاندارد 17043 ، طرفهای مربوط به اجرای آزمون مهارت عبارتند از :
  • آزمایشگاههای شرکت کننده در آزمون مهارت ، که به اختصار مشارکت کننده نامیده می شوند.
  • مشتریان آزمون مهارت که به اختصار مشتریان نامیده می شوند. مشتریان با توجه به نیازهای خود متقاضی طراحی و اجرای الگوی آزمون مهارت هستند. ایشان می توانند خود آزمایشگاه شرکت کننده ، مشتریان آزمایشگاه ها ، نهادهای نظارتی ، نهاد های تایید صلاحیت کننده آزمایشگاه ها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند که کیفیت و عملکرد آزمایشگاه ها برایشان اهمیت دارند، نظیر شرکتهای بازرسی ، وارد کنندگان کالا و ...
  • برگزار کننده و مجری آزمون ( و پیمانکاران احتمالی )
کلیه کارکنان مرکز آزمون مهارت و مشارکت کنندگان و مشتریان آزمون مهارت، موظف به اعلام رسمی تعهد به راز داری و عدم مشارکت در فعالیت هایی هستند که درستی اطلاعات و بی طرفی در برنامه ریزی و اجرای آزمون مهارت را تحت تاثیر قرار می دهند. ( بند 4-10 استاندارد ISO/IEC 17043)
جهت تحقق خواسته های استاندارد 17043 در مرکز آزمون مهارت استاندارد، فرم های تعهد نامه حفظ اسرار برای افراد حقیقی با کد F-PT-06 و برای افراد حقوقی (آزمایشگاههای مشارکت کننده و مشتریان سازمان) با کد F-PT-07 در نظر گرفته شده که مشارکت کنندگان و مشتریان تا قبل از دریافت قلم PT ملزم به تکمیل و ارسال ( ایمیل/ فکس) آن به مرکز آزمون مهارت، از طریق سامانه هستند.
همچنین درطراحی الگوهای PT، نهایت توجه برای حذف احتمال تبانی یا تحریف نتایج و انتقال درست اطلاعات صورت می پذیرد. اقداماتی نظیر محدود بودن زمان انجام آزمون و اعلام نتایج، ایجاد دسترسی محدود به داده ها بین کارکنان مرکز، ارتباط مستقیم مشارکت کنندگان با مرکز از طریق سایت و سامانه، اطلاع رسانی به صورت مکتوب و تحت کنترل، اعلام حذف بی قید و شرط افراد یا سازمان هایی که تبانی کرده اند یا اصل رازداری را زیر پا گذاشته اند از آن دوره آزمون مهارت مشخص و.... می تواند تضمین کننده رعایت اصول رازداری در مرکز آزمون مهارت و تامین کننده الزامات استاندارد INSO-ISO-IEC 17043 نیز باشد.
پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی
تلفن مستقیم: 3286113 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی، اتاق شماره 2
تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی می باشد