جمعه 01 آذر 1398
مرکز آزمون مهارت، با هدف ارزیابی و ارتقا عملکرد آزمایشگاه‌ها و همچنین ایجاد فرصتی برای مقایسه نتایج آنها با یکدیگر، مطابق با الزامات استاندارد INSO-ISO-IEC 17043، اولین آزمون مهارت در زمینه فرآورده های ساختمانی و معدنی « خواص فیزیکی سیمان» را در بهار سال 97 اجرا خواهد نمود.