یکشنبه 31 تیر 1403

  آزمون مهارت فرآورده های نفتی-هیدروکربن
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1402/07/18
  تاریخ انتشار : 1402/07/18
  تاریخ به روز آوری : 1403/04/20
  نام الگو : آزمون مهارت فرآورده های نفتی-هیدروکربن کد الگو : CH-13
  گروه آزمایشگاهی : شیمی و پلیمر زمینه آزمون : فیزیکی - شیمیایی
  گروه مخاطبین : کلیه آزمایشگاه های دارای قابلیت انجام آزمون مقدار نمونه : دو بطری یک لیتری
  قلم آزمون مهارت (PT) : هیدروکربن نحوه ارسال نمونه : شرکت باربری
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1چگالی در 15 درجه سلسیوسINSO 10662 (ASTM D4052)
  INSO 8575 (ASTM D7042)
  INSO 197 (ASTM D1298)
  --
  2گرانروی در 40 درجه سلسیوسINSO 340 (ASTM D445)
  INSO 8575 (ASTM D7042)
  --
  3نقطه اشتعال بسته - پنسکی مارتنزINSO 19695 (ASTM D93)--
  4نقطه ریزشINSO 201 (ASTM D97)--
  5گوگردINSO 8402 (ASTM D4294)--
  6تقطیر در فشار اتمسفرINSO 6261 (ASTM D86)--
  مهلت ثبت نام : 1402/10/23
  تاریخ توزیع نمونه ها : 1402/10/26
  تاریخ ارسال نتایج : 1402/11/17
  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : 1403/04/25
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : انجام آزمون های همگنی و پایداری
  هزینه: 89000000 ریال نحوه پرداخت: پرداخت از طریق صورتحساب رسمی مرکز میسر می باشد.
  کارشناس فنی الگو : خانم مهندس هاشمی شاد - خانم مهندس عزیزی داخلی : 2716 آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد