یکشنبه 31 تیر 1403

  آزمون مهارت فرآورده های نفتی- روغن پایه
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1403/02/01
  تاریخ انتشار : 1403/02/17
  تاریخ به روز آوری : 1403/02/01
  نام الگو : آزمون مهارت فرآورده های نفتی- روغن پایه کد الگو : CH-14
  گروه آزمایشگاهی : صنایع غذایی-کشاورزی زمینه آزمون :
  گروه مخاطبین : آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده بر اساس 17025، آزمایشگاه های همکار اداره استاندارد استان و سایر آزمایشگاه های دارای قابلیت انجام آزمون مقدار نمونه : یک بطری یک لیتری
  قلم آزمون مهارت (PT) : یک بطری یک لیتری نحوه ارسال نمونه : باربری (زمینی)
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1چگالی در 15 درجه سلیسوسINSO 10662 (ASTM D 4052)
  INSO 8575 (ASTM D 7042)
  INSO 197 (ASTM D 1298)
  --
  2چگالی در 20 درجه سلیسوسINSO 10662 (ASTM D 4052)
  INSO 8575 (ASTM D 7042)
  INSO 197 (ASTM D 1298)
  --
  3گرانروی در 40 درجه سلسیوسINSO 340 (ASTM D445)
  INSO 8575 (ASTM D 7042)
  --
  4گرانروی در 100 درجه سلسیوسINSO 340 (ASTM D445)
  INSO 8575 (ASTM D 7042)
  --
  5شاخص گرانروی INSO 195 (ASTM D2270)--
  6نقطه اشتعال باز - کلیولندINSO 198 (ASTM D92)--
  7نقطه ریزشINSO 201 (ASTM D97)--
  8رنگ ASTMINSO 203 (ASTM D1500)--
  9گوگردINSO 8402 (ASTM D 4294)--
  10اتلاف تبخیر روغن های روانکار - روش نواک INSO 3780 (ASTM D5800 )--
  مهلت ثبت نام : 1403/06/30
  تاریخ توزیع نمونه ها : مهرماه 1403
  تاریخ ارسال نتایج : مهرماه 1403
  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : آذر ماه 1403
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : انجام آزمون های همگنی و پایداری
  هزینه: 100000000 ریال نحوه پرداخت: پرداخت از طریق صورتحساب رسمی مرکز میسر می باشد.
  کارشناس فنی الگو : خانم اکرم عزیزی داخلی : تلفن تماس: 8-32806031-026
  داخلی: 2716
  تلفن مستقیم: 32861189-026
  آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد