سه شنبه 01 مرداد 1398
شرایط انصراف
مرکز آزمون مهارت استاندارد، به درخواست سازمان ملی استاندارد ایران (متولی تدوین، توسعه و نظارت بر اجرای استانداردها در کشور) با هدف ارتقای سطح کیفی عملکرد آزمایشگاه های فعال در کشور اعم از آزمایشگاه های همکار استاندارد، آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده (طبق استانداردINSO-ISO-IEC 17025 ) و سایر آزمایشگاه های معتبر و فعال (نظیر آزمایشگاه های همکار سایر نهادها و سازمان ها - در صورت تمایل به مشارکت - ) ایجاد شده است.
شرکت در برنامه های آزمون مهارت به آزمایشگاه ها اجازه می دهد در یک فضای رقابتی سالم، ضمن ارزیابی عملکرد خود در مقایسه با سایر آزمایشگاههای مشابه، زمینه های بهبود و مواردی که کارکنان آزمایشگاه نیاز به آموزش بیشتری دارند را شناسایی و سطح کیفی خدمات خود را ارتقا دهند. همچنین بالا بردن اطمینان نسبت به نتایج آزمون ها و اندازه گیری ها و افزایش اعتماد مراجعی که آزمایشگا را به رسمیت می شناسند، می تـواند از دیگر دستـاورد های آزمایشگاه برای شـرکت در آزمون مهارت باشد.
بخشی از هزینه راه اندازی مرکز آزمون مهارت استاندارد و هزینه های طـراحی و اجـرای اولین آزمون های مهـارت بـا بـودجه سـازمـان مـلی استـاندارد تامین شده است. بنـابـراین در بـرگـزاری نخستین آزمون های مهارت، مشارکت کنندگان تنها بخشی از هزینه های شرکت در آزمون را می پردازند و یا طبق سیاست های تشویقی، برای نخستین ثبت نام کنندگان، معافیت یا تخفیف از پرداخت هزینه اعمال شده است.
ولی به طور کلی، شرکت در آزمون با تکمیل و ارسال اطلاعات مراحل ثبت نام در سامانه ( ارایه شده در سایت رسمی مرکز به آدرسpt.standard.ac.ir)آغاز شده، با پرداخت هزینه های مشارکت در آزمون قطعیت می یابد. هر مشارکت کننده، با انتخاب گروه استانداردی تعریف شده، قادر به مشاهده الگوهای آزمون مهارت مربوط به دامنه فعالیت خود می باشد. در مواردی که برای هر گروه چند الگو اجرا می شود یا اقلام PT متفاوت وجود دارد، شرکت کننده مجاز است در چند الگو به صورت هم زمان شرکت کند.
برای هر الگو کد انحصاری تعریف شده که مشارکت کنندگان و مجری برگزاری موظف به درج کد، در کلیه اسناد و مکاتبات فی مابین هستند. شناسایی گزارش ها از طریق همین کد قابل انجام است.
جهت رعایت اصل محرمانه بودن اطلاعات، هر مشارکت کننده نیز با کد انحصاری مشخص می شود که در گزارش های نهایی نیز وضعیت خود را با اطلاع از آن کد مشاهده می کند.
برای سهولت ارتباطات از طریق سایت ( یا پورتال) هر آزمایشگاه قادر به ایجاد یک پروفایل اختصاصی با نام کاربری و رمز انخابی است که انتقال اطلاعات را تسهیل می کند.
تائید فرم ثبت نام و واریز هزینه های برگزاری ، به منزله تائید شرایط شرکت در آزمون و عقد قرارداد توسط مشتری است و قرارداد مجزا با مشتری منعقد نمی شود. پرداخت هزینه آزمون از طریق تماس با مرکز آزمون مهارت و دریافت شناسه پرداخت میسر می باشد. درمورد الگوهایی که معافیت از پرداخت هزینه دارند، با ارایه اطلاعات تکمیل شده ثبت نام و تایید ثبت نام از مرکز آزمون مهارت استاندارد، شرکت در آزمون مهارت انتخابی قطعیت می یابد.
با پرداخت هزینه ها، تدارک اقلام آزمون مهارت آغاز می شود و طبق زمانبندی انجام هر آزمون، اقلام به روش مقتضی برای مشارکت کنندگان ارسال می شود. جهت رعایت اصول محرمانگی در اجرای آزمونها و انسجام در برنامه ها، کلیه مراحل انجام آزمون از ثبت نام تا ارایه نتایج نهایی طبق زمانبندی از پیش تعیین شده انجام می شود. (طبق الزامات بند 4-4 استاندارد 17043)
تغییر در شرایط شرکت یا برگزاری
رئیس مرکز آزمون مهارت استاندارد و مدیران فنی و کیفی با توجه به امکانات و شرایط برگزاری آزمون، تقویم PT را تنظیم می کنند. در تنظیم این برنامه و طراحی و اجرای الگوها، مواردی مانند نحوه دسترسی به مجری و برگزار کننده آزمون مهارت، قابلیت انجام و مستند بودن روش آزمون/ کالیبراسیون، دسترسی و کفایت قلم PT و مستند بودن اطلاعات آن و ... در نظر گرفته شده است.
چنانچه متقاضی شرکت در آزمون خواستار تغییراتی در اجرای آزمون، مانند تغییر مهلت زمان پاسخگویی ، تغییر الگوی آزمون انتخابی ، لغو ثبت نام و ... باشد، بایستی موضوع را کتبا به اطلاع مرکز آزمون مهارت برساند. فراخور موضوع و تغییرات خواسته شده، اعلام نظر نهایی توسط رئیس مرکز آزمون مهارت استاندارد انجام می شود که طی مکاتبات رسمی به شرکت کننده اعلام می شود. (طبق جدول زیر)
در این گونه موارد، جهت برقراری ارتباط سازنده با مشارکت کنندگان و مشتریان، سعی در براورده کردن خواسته های ایشان در چارچوب امکانات مرکز و رعایت کامل الزامات استاندارد 17043 است، ولی بدیهی است پس از تهیه اقلام آزمون، امکان استرداد وجه نیست. زیرا بخش عمده هزینه آزمون مربوط به تهیه اقلام به تعداد مشارکت کنندگان است. سایر مراحل از طراحی الگو، تدوین اسناد راهنمای مشارکت کنندگان، جمع آوری نتایج و ارایـه گـزارش نهـایی رابطه مستقیم با تعداد مشارکت کنندگان ندارد.
همچنین شرایط انصراف و میزان استرداد وجه در جدول زیر آمده است. هرگونه تغییر احتمالی در مورد شرایط توافق شده به درخواست مرکز نیز، طی مکاتبات رسمی به اطلاع مشارکت کنندگان می رسد و ایشان در پذیرش شرایط جدید یا لغو ثبت نام مختار است . (طبق الزامات بند 5-4 استاندارد 17043)
در مواردی که آزمون مهارت به درخواست سازمان ملی استاندارد و یا هر نهاد نظارتی دیگری انجام شود مراتب به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید. مسلما نتایج آزمون مهارت و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های شرکت کننده به نهاد نظارتی متقاضی و آزمایشگاه ارائه خواهد شد. در غیر اینصورت بنا به لزوم حفظ رازداری و محرمانگی اطلاعات، نتایج آزمون مهارت صرفا به اطلاع آزمایشگاه مشارکت کننده خواهد رسید. (طبق الزامات بند 4-10 استاندارد 17043)

جدول شرایط انصراف یا استرداد وجه ثبت نام

جدول شرایط انصراف یا استرداد وجه ثبت نام
تاریخ به روز آوری : 1393/09/01
شماره به روز آوری : 0
ردیف شرح درخواست تعیین تکلیف مسئول تعیین تکلیف
1 تغییر مهلت پاسخگویی در مورد آزمونهای غیر پیوسته تا 3 روز مجاز
در مورد آزمون پیوسته غیر مجاز
رئیس مرکز
2 ابطال ثبت نام تا قبل از تهیه قلم PT با صلاحدید رئیس مرکز، با کسر 50%
پس از آن، غیر مجاز
رئیس مرکز
3 تغییر الگو تا قبل از تهیه قلم PT با صلاحدید رئیس مرکز، با کسر 50%
پس از آن، غیر مجاز
رئیس مرکز
4 دریافت گزارش خاص با توجه به درخواست و در صورت امکان با صلاحدید رئیس مرکز ، مجاز با براورد هزینه اضافه رئیس مرکز
5 درخواست نمونه مجدد / اضافه تا قبل از تهیه قلم PT با صلاحدید رئیس مرکز با پرداخت 50% اضافه پس از آن، غیر مجاز رئیس مرکز

پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی
تلفن مستقیم: 3286113 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی، اتاق شماره 2
تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی می باشد