پژوهشـگـاه اسـتـانـدارد
پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
سـامـانـه مـرکز آزمـون مـهارت استاندارد
ثبت نام متقاضیان آزمون مهارت استاندارد
نام کاربری:*
گذرواژه:*
ایمنی گذرواژه
تکرار گذرواژه:*
نوع کاربر:*
v
Captcha image
Show another codeتغییر کد
ثبت نام و ادامه
بعدا ادامه می دهم
ورود به سیستم
ثبت اطلاعات اولیه
تایید آدرس ایمیل
تکمیل مشخصات